หากท่านได้เคยทำธุรกรรมกับทางมหาวิทยาลัยและเคยให้ข้อมูล เช่น
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ชื้อร้านค้า/ผู้ค้า ฯลฯ
หรือ
เคยได้ทำการลงทะเบียนร้านค้า/ผู้ค้าในระบบแล้ว
ให้ใช้ Username เป็น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในการเข้าสู่ระบบ
 
Username
*
 
Copyright © 2015 PSRU Document Tracking System.