ระบบติดตามเอกสารและเอกสารการเบิกจ่าย
   
 
         ระบบติดตามเอกสารและเอกสารการเบิกจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (PSRU Document Tracking System) เป็นระบบที่ใช้ในการติดตามเอกสารและเอกสารการเบิกจ่าย โดยเอกสารจะถูกติด Barcode และบันทึกลงฐานข้อมูลจากต้นทางและหน่วยงานที่ดำเนินการกับเอกสารนั้นๆ เพื่อหน่วยงาน ร้านค้า และผู้ค่าสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารและเอกสารการเบิกจ่ายได้ ผ่านทางเว็บไซต์และอีเมล์แบอัตโนมัติ
 
 
 
 
ผศ. ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
Asst. Prof. Dr. Kittipong Suwannaraj 
นายเสกสรรค์ ศิวิลัย
Mr.Sakesan Sivilai
นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
Mr.Wiwat Jetsadapornpipat
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
Mr.Sukonkan Santisuwan
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว
Mr.Pisut Thikaew
ที่ปรึกษาโครงการ
kitti@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
sakesan@psru.ac.th
หัวหน้าทีมพัฒนาระบบ
jwiwat@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
sukonkan@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
pisut@psru.ac.th
         
         
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
Mr.Sopon Pinijkitcharoenkul
นางสาวจรรยา ยานะโส
Miss Junya Yanaso
นายวุฒิพงศ์ คงสิบ
Mr.Woottipong Kongsib
   
นักพัฒนาระบบ
sopon_b@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
jib.junya@psru.ac.th
นักพัฒนาระบบ
woottipong523@psru.ac.th
   
         

ระบบติดตามเอกสารและเอกสารการเบิกจ่าย
Copyright © 2015 PSRU Document Tracking System.